Sleva

Black prací gel pro černé prádlo 3,305 L (94 praní)

189,00 149,00

91 skladem

Katalogové číslo: 1866929 Kategorie: ,

Popis

Waschkönig Black je prací gel na černé a tmavé prádlo s formulí pro odstranění nečistot a skvrn již od 20 °C. Navržen tak, aby byla černá i po mnoha vyprání opravdu černá. Účinně odstraňuje odolné skvrn z tkanin při nízkých teplotách, chrání je před poškozením a zanechá příjemnou vůni. Gel obsahuje složky, které chrání vaši pračku před usazováním vodního kamene a korozí. Není vhodný pro vlnu a hedvábí.
Bezpečnostní upozornění

GHS05 – korozivní a žíravé látky
GHS07 – dráždivé látky

Obsah nebezpečných látek: 5 % nebo více, avšak méně než 15 % aniontové povrchově aktivní látky, méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, parfémy, konzervační činidla (METHYLISOTHIAZOLINONE, BENZISOTHIAZOLINONE).
Signální slovo: Varování
H302 – Zdraví škodlivý při požití.H314 – Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.H315 – Dráždí kůži.H318 – Způsobuje vážné poškození očí.H319 – Způsobuje vážné podráždění očí.H373 – Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.H400 – Vysoce toxický pro vodní organismy.H412 – Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.P101 – Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.P102 – Uchovávejte mimo dosah dětí.P264 – Po manipulaci důkladně omyjte ….P280 – Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.P305+P351+P338 – PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.P337+P313 – Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Waschkönig Black je prací gel na černé a tmavé prádlo s formulí pro odstranění nečistot a skvrn již od 20 °C. Navržen tak, aby byla černá i po mnoha vyprání opravdu černá. Účinně odstraňuje odolné skvrn z tkanin při nízkých teplotách, chrání je před poškozením a zanechá příjemnou vůni. Gel obsahuje složky, které chrání vaši pračku před usazováním vodního kamene a korozí. Není vhodný pro vlnu a hedvábí.

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí “Black prací gel pro černé prádlo 3,305 L (94 praní)”

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *Oblíbené produkty

Podívejte se co lidé nejvíce nakupují